Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "JAHORINA KOIN"


Oznaka JP-A-14
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-472-3/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital4.702.993,39


Banka depozitar

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "JAHORINA KOIN"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF): u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0
Izlazne naknade u % (za OIF): u drugoj godini nakon preoblikovanja 10%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Prospekt Orginal 24 MB
Rješenje - ugovor sa bankom depozitar Orginal 427 KB
Statut Orginal 8 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 1 MB
  Na vrh