Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND"


Oznaka JP-A-16
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-477-4/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital4.576.160,32


Banka depozitar

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF):
Izlazne naknade u % (za OIF): prilikom otvaranja u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 100.001 KM do 250.000 KM 1%
Izlazne naknade u % (za OIF): prilikom otvaranja u drugoj godini po preoblikovanju 10%
Ulazne naknade u % (za OIF): preko 250.001 KM 0,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 10.001 do 100.000 KM 1,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 500 do 10.000 KM 2%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Prospekt Prečišćavanje 3 MB
Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Nadopuna 2 MB
Prospekt Orginal 14 MB
Rješenje - ugovor sa bankom depozitar Orginal 427 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 243 KB
Statut Prečišćavanje 774 KB
Statut Orginal 860 KB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 2 MB
  Na vrh