Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND"


Oznaka JP-M-17
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja M - Mješoviti
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-476-3/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar13.12.2007.
Kapital5.081.581,24


Banka depozitar

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "BALKAN INVESTMENT FOND"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Ulazne naknade u % (za OIF): od 10.001 KM do 100.000 KM 1,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 100.000 KM do 250.000 KM 1%
Ulazne naknade u % (za OIF): preko 250.001 KM 0,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 500 KM do 10.000 KM 2%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Orginal 19 MB
Statut Prečišćavanje 792 KB
Statut Orginal 1 MB
  Na vrh