224. sjednica Komisije na dan 17.07.2017.
1
Rješenje kojim se: 1. Odobrava djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju "ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future Fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 83.424.031,72 KM i prenos pripadajućeg dijela obaveza u iznosu od 553.697,68 KM, 1.2. izdvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus Fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 32.353.254,11 KM i pripadajućeg dijela obaveza u iznosu od 214.733,35 KM i 1.3. smanjenjem osnovnog kapitala izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenih investicionih fondova iz podt. 1.1. i 1.2. ove tačke u visini od 115.008.854,79 KM i iznos pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu u visini 80.543.619,63 KM, tako da se osnovni kapital u iznosu od 320.291.477 KM smanjuje za iznos od 195.552.474,43 KM na iznos od 126.626.863 KM, podijeljen na 7.448.639 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 17 KM. 2. Odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju ZEPTER FOND a.d. Banja Luka. 3. Odobrava osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“ i upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti s identifikacionim brojem: ________________, kao i: 3.1. Prospekt i Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“, broj: _______________ i 3.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“, broj: _______________ od ________________ godine. 4. Odobrava osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“ i upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti s identifikacionim brojem: ______________, kao i: 4.1. Prospekt i Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“ i 4.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“, broj: _____________ od _________ godine. 5. Obavezuje Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka da: 5.1. u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekte i statute otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom iz t. 3. i 4. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske; 5.2. u roku od pet dana od dana prijema rješenja o upisu druge emisije akcija Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju ZEPTER FOND a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata i pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom „Future Fund“ i „Maximus Fund“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 5.3. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom „Future Fund“ i „Maximus Fund“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: Format Format: .pdf Velicina Veličina: 156,54 KB
  Na vrh