225. sjednica Komisije na dan 20.07.2017.
3
Rješenje: 1. Odobrava se djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvaja se dio imovine radi osnivanja Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 21.604.676,89 KM, 1.2. izdvojena imovina Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka iz podt. 1.1. ove tačke prenosi se sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni akcijski investicioni fond „Opportunity fund“ na osnovu ovog rješenja i u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju ZMIF-a u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka (prečišćen tekst) broj 197-SKZMIF/17 od 05.07.2017. godine i pregledom imovine i obaveze koji čine sastavni dio te odluke, 1.3. osnovni kapital Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka koji iznosi 191.748.332,34 KM smanjuje se za iznos od 0,34 KM radi zaokruživanja kapitala na cijeli broj i isti iznos se knjiži u korist emisione premije, te se vrši podjela akcija radi zamjene jedne postojeće akcije za više novih akcija, tako da se osnovni kapital dijeli na 191.748.332 akcije nominalne vrijednosti 1 KM, pri čemu svakom akcionaru pripada broj akcija srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu, 1.4. smanjuje se osnovni kapital Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenog investicionog fonda iz podt. 1.1. ove tačke u vrijednosti od 21.604.676,89 KM i iznos pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu u visini 40.585.694,82 KM, tako da se osnovni kapital u iznosu od 191.748.332 KM smanjuje za iznos od 62.190.371 KM, tako da nakon smanjenja iznosi 129.557.961 KM, podijeljen na 129.557.961 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM, dok se ostatak gubitka u iznosu od 0,71 KM pokriva na teret emisione premije evidentirane u bilansima na dan 31.12.2016. godine. 2. Odobravaju se akta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka i to: 2.1. Prospekt broj 175-UO/17 od 19.06.2017. godine i 2.2. Statut- prečišćen tekst broj 108-1-SKZMIF/17 od 03.04.2017. godine. 3. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka odobrava se osnivanje Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Opportunity fund“ i upravljanje tim fondom, upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti Republike Srpske s identifikacionim brojem: JP-A-8, kao i: 3.1. Prospekt broj 173-1-UO/17 od 19.06.2017. godine i Statut broj 170-1-UO/17 od 19.06.2017. godine Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Opportunity fund“ i 3.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Opportunity fund“, zaključen dana 05.05.2017. godine. 4. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka da: 4.1.u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Opportunity fund“ iz t. 3. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, 4.2.u roku od pet dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu druge emisije akcija Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, 4.3.u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Opportunity fund“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 4.4.u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Opportunity fund“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: 01-УП-51-302-4/17 Format Format: .pdf Velicina Veličina: 156,90 KB
  Na vrh