Mišljenja - Investicioni fondovi

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
23.12.2005. Da li dosadašnji članovi nadzornog odbora fonda, koji ispunjavaju uslove, propisane zakonom, da bi bili ponovo imenovani od strane skupštine akcionara fonda, moraju proći proceduru konkursa, odnosno da li skupština akcionara fonda može izvršiti izbor, na prijedlog komisije za sprovođenje procedure izbora nadzornog odbora fonda, bez njihovog prijavljivanja na konkurs 30,34 KB
23.12.2005. Da li PIF može zadržati u portfelju akcije banke imajući u vidu da je društvo za upravljanje PIF-om kupilo u ime i za račun PIF-a određeni broj akcija banke, putem filijale te banke za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, kao berzanskog posrednika 32,98 KB
25.11.2005. Dodatno tumačenje u vezi nabavne cijene akcija stečenih po osnovu dividendne emisije kao i perioda koji se uzima za izračunavanje prosječne tržišne vrijednosti svih akcija fonda u 2005. godini 33,49 KB
25.11.2005. Nabavna cijena akcija stečenih po osnovu dividendne emisije kao i period koji se uzima za izračunavanje prosječne tržišne vrijednosti svih akcija fonda u 2005. godini 35,96 KB
25.11.2005. Da li u 10 emitenata iz portfelja fonda u kojima fond ima 10% i više akcija sa pravom glasa, kao kriterij za utvrđivanje broja menadžera, uvrstiti preduzeća kod kojih je pokrenut postupak stečaja i likvidacije, odnosno preduzeća kod kojih je fer vrijednost 0,00 KM u najmanje jednom obračunskom periodu, godinu dana. Da li angažovanje investicionog menadžera po ugovoru o djelu zadovoljava zakonom propisanu odredbu 35,25 KB
25.11.2005. Da li angažovanje investicionog menadžera po ugovoru o djelu zadovoljava zakonom propisanu odredbu 34,31 KB
23.11.2005. Da li društvo može svoja slobodna novčana sredstva koristiti u procesu dokapitalizacije preduzeća, za kupoprodaju udjela u d.o.o. i za osnivanje novih pravnih lica (brokerskih kuća i sl.)? Da li društvo može, a obzirom na djelatnost kojom se bavi, vršiti usluge savjetovanja u organizacijama rada, rad na stručnim poslovima pripreme due diligence preduzeća, animacija stranih investitora, bussines planova? 50,57 KB
23.11.2005. Da li će depozitar uvažiti kao trošak održavanja skupštine fonda samo troškove zakupa prostora u kojem se namjerava održati skupština fonda, ili se kao trošak održavanja mogu smatrati i troškovi pripreme štampanih materijala akcionarima fonda, poštanski troškovi dostavljanja materijala i troškovi smještaja članova organa fonda 29,87 KB
21.09.2005. Primjena odredbi člana 49. stav 1. tačka 3. i 49. stav 3. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima 56,84 KB
21.09.2005. Mogućnosti ulaganja fonda u udjele otvorenih fondova u zemljama Evropske unije 30,85 KB
1 2 34 5
  Na vrh