Mišljenja - Preuzimanja a.d.

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
27.03.2006. Utvrđivanje kupovne cijene prilikom prodaje državnog kapitala 55,90 KB
27.03.2006. Regulisanje međusobnih odnosa u vezi sa raspodjelom akcija deponovanih u postupku preuzimanja kod zajedničkog djelovanja 72,64 KB
16.03.2006. Prenos - raspodjela akcija deponovanih u postupku preuzimanja na lica koja zajednički djeluju u istom postupku preuzimanja akcionarskog društva 73,48 KB
01.03.2006. Pojašnjenja u vezi sa odredbama zakona o zajedničkom djelovanja 70,35 KB
01.03.2006. Prometovanje akcija s pravom glasa između lica koja su zajednički djelovala u postupku preuzimanja i postojanje odnosa zajedničkog djelovanja 68,92 KB
18.11.2005. Izdvajanje novčanih sredstava za plaćanje akcija u postupku preuzimanja emitenta kod inostrane banke 54,93 KB
14.10.2005. Član 8. stav 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava koji se odnosi na pitanje kruga lica na koja se odnosi ova odredba 57,57 KB
17.12.2004. Način obavještavanja CR HOV o zabrani vršenja glasačkih prava za lica koja su prešla procenat od 25% od ukupnog broja akcija s pravom glasa 72,87 KB
06.12.2004. Objavljivanje i provođenje javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva u slučaju kada je prethodno ili naknadno donesena odluka o smanjenju osnovnog kapitala 64,09 KB
19.12.2003. Obavljanje poslova u postupku preuzimanja akcionarskih društava od strane preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti (brokerske kuće) 75,39 KB
1 2
  Na vrh