Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF VB FOND" a.d. Banja Luka


Oznaka ZJP-8
Oznaka na berzi VBIP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2749/07
Datum rješenja o dozvoli3.7.2007
Datum upisa u sudski registar12.7.2007
Kapital42.730.520,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "EF REVIZOR" d.o.o. Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Nominalna vrijednost akcije:28,00

Principi ulaganja

Основни циљеви инвестиционе политике Фонда обухватају:
- одржавање и раст вриједности имовине Фонда путем различитих активности,
- формирање и одржавање адекватног нивоа ликвидних средстава Фонда,
- Реструктурирање портфеља.
Тежиће се ка остваривању стабилних приноса на дужи рок уз умјерен ризик, кроз улагање имовине у фин. инструменте и некретнине како у земљи, тако и у иностранству.

Vrsta imovine

Друштво за управљање ће водити средње ризичну политику улагања средстава Фонда, улажући их у :
- хартије од вриједности, дугорочне и краткорочне,
- удјеле или акције инвестиционих фондова,
- инструменте тржишта новца,
- изведене фин. инструменте,
- новчане депозите,
- некретнине.

Faktori rizika

Улагање у Фонд претпоставља преузимање одређених ризика. Незадовољавајући или негативан принос може настати као посљедица сљедећих ризика:
1) Ризик промјене цијена финансијских инструмената (тржишни ризик),
2) Ризик промјене курса (валутни ризик),
3) Кредитни ризик,
4) Ризик промјене пореских прописа,
5) Ризик тржишта капитала РС и ФБиХ,
6) Ризик тачности процјене ХОВ из портфеља Фонда,
7) Ризик правног система.

Način i vrsta obračuna imovine

Нето вриједност имовине Фонда је укупна вриједност његове имовине умањена за укупне обавезе.
Вриједност имовине Фонда израчунава Друштво за управљање и то једном мјесечно у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима и другим прописима, а потврђује депозитар.

Izvještaj o poslovanju

Извјештаје о пословању могуће је преузети у сједишту Фонда или на његовој интернет страници.
photo
Ime i prezime Aleksandar Vučković
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Branislav Jandrić
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Mlađen Macanović
Funkcija Član
photo
Ime i prezime Dragomir Pratljačić
Funkcija Predsjednik
photo
Ime i prezime Stela Radivojević
Funkcija Član
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora Orginal 50 KB
Prospekt Nadopuna 362 KB
Prospekt Nadopuna 331 KB
Prospekt Nadopuna 681 KB
Prospekt Nadopuna 490 KB
Prospekt Nadopuna 180 KB
Prospekt Prečišćavanje 495 KB
Prospekt Orginal 655 KB
Prospekt Prečišćavanje 1 MB
Prospekt Nadopuna 159 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 119 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 124 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 115 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Prečišćavanje 310 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Nadopuna 780 KB
Statut Nadopuna 282 KB
Statut Prečišćavanje 847 KB
Statut Prečišćavanje 584 KB
Statut Nadopuna 120 KB
Statut Nadopuna 1 MB
Statut Nadopuna 342 KB
Statut Orginal 1 MB
Statut Nadopuna 658 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 3 MB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 298 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 4 MB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 63 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 71 KB
Uplatnica Orginal 25 KB
  Na vrh