Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF BORS INVEST FOND"


Oznaka JP-A-16
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-477-4/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital4.576.160,32


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF BORS INVEST FOND"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF):
Izlazne naknade u % (za OIF): prilikom otvaranja u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 100.001 KM do 250.000 KM 1%
Izlazne naknade u % (za OIF): prilikom otvaranja u drugoj godini po preoblikovanju 10%
Ulazne naknade u % (za OIF): preko 250.001 KM 0,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 10.001 do 100.000 KM 1,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): od 500 do 10.000 KM 2%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh