Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " OIF EUROINVESTMENT FOND"


Oznaka JP-A-15
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-468-3/18
Datum rješenja o dozvoli12.10.2018.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital11.467.453,14


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "BDO" d.o.o. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " OIF EUROINVESTMENT FOND"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF): u drugoj godini nakon preoblikovanja 10%
Izlazne naknade u % (za OIF): u prvoj godini nakon preoblikovanja 20%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0%

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh