Otvoreni akcijski investicioni fond "WVP PREMIUM"


Oznaka JP-A-23
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-356-4/19
Datum rješenja o dozvoli18.9.2019.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital 


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "VRALAUDIT"

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond "WVP PREMIUM"

Provizija za upravljanje društvu u %:2,00

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh