271. sjednica Komisije na dan 21.06.2018.
1
RJEŠENjE: 1. Odobrava se potpuno preoblikovanje Zatvorenog akcijskog investicionog fonda u preoblikovanju „VB Fond“ a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. Osniva se Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „VB Fond“ prema vrijednost na dan 28.02.2018. godine u iznosu od 5.780.102,93 KM, 1.2. Cjelokupna imovina Zatvorenog akcijskog investicionog fonda u preoblikovanju „VB Fond“ a.d. Banja Luka iz podt. 1.1. ove tačke prenosi se sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“, 1.3. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka odobrava se upravljanje Otvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom „VB Fond“, 2. Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „VB Fond“ upisuje se u Registar fondova i dodijeljen mu je identifikacioni broj JP-A-11 , 3. Odobravaju se akta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „VB Fond“ : 3.1. Prospekt usvojen odlukom broj UO-MS-85/18 od 12.06.2018. godine, 3.2 Statut usvojen odlukom broj UO-MS-87/18 od 12.06.2018. godine. 4. Odobrava se ugovor o obavljanju poslova depozitara otvorenog investicionog fonda zaključen sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „VB Fond“, zaključen dana 11.06.2018. godine. 5. Zatvoreni akcijski investicioni fond u preoblikovanju „VB Fond“ a.d. Banja Luka briše se iz Registra investicionog fondova i prestaje bez posebnog likvidacionog postupka danom brisanja iz sudskog registra.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: Format Format: .pdf Velicina Veličina: 251,25 KB
2
R J E Š E Nj E 1. Odobrava se potpuno preoblikovanje Zatvorenog akcijskog investicionog fonda u preoblikovanju „BLB Profit“ a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1.Osniva se Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“ prema vrijednost na dan 28.02.2018. godine u iznosu od 5.915.656,29 KM, 1.2.Cjelokupna imovina Zatvorenog akcijskog investicionog fonda u preoblikovanju „BLB Profit“ a.d. Banja Luka iz podt. 1.1. ove tačke prenosi se sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“, 1.3.Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka odobrava se upravljanje Otvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“, 2.Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“ upisuje se u Registar fondova i dodijeljen mu je identifikacioni broj JP-A-10, 3.Odobravaju se akta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“ : 3.1. Prospekt usvojen odlukom broj UO-MS-81/18 od 12.06.2018. godine, 3.2 Statut usvojen odlukom broj UO-MS-83/18 od 12.06.2018. godine. 4.Odobrava se ugovor o obavljanju poslova depozitara otvorenog investicionog fonda zaključen sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „PROFIT PLUS“, zaključen dana 11.06.2018. godine. 5.Zatvoreni akcijski investicioni fond u preoblikovanju „BLB Profit“ a.d. Banja Luka briše se iz Registra investicionog fondova i prestaje bez posebnog likvidacionog postupka danom brisanja iz sudskog registra.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: Format Format: .pdf Velicina Veličina: 251,22 KB
  Na vrh